รวมบรรยากาศ การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 8-10 มิถุนายน 2559

รวมบรรยากาศ การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 8-10 มิถุนายน 2559

รวมบรรยากาศ การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 8-10 มิถุนายน 2559