คณะกรรมการ


คณะกรรมการที่ปรึกษา

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2. คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ

 1. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์   ประธาน
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล                     รองประธาน
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์                         กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์                         กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์                กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข                     กรรมการ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระวี ตรีอำนรรค                      กรรมการ
 8. อาจารย์ ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์                                 กรรมการ
 9. อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย                                       กรรมการ
 10. อาจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้                                    กรรมการ
 11. อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์                              กรรมการ
 12. อาจารย์ ดร.เอกรงค์ สุขจิต                                    กรรมการ
 13. อาจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ                                   กรรมการ
 14. อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์                              กรรมการ
 15. อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล                               กรรมการ
 16. อาจารย์ ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ                                 กรรมการ
 17. อาจารย์ พรพรม บุญพรม                                     กรรมการ
 18. อาจารย์ อภิลักษณ์ หล่อนกลาง                               กรรมการ
 19. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                 กรรมการและเลขานุการ
 20. อาจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 21. นางอาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา                          ผู้ช่วยเลขานุการ
 22. นางสาวสายฝน สิบพลกรัง                                ผู้ช่วยเลขานุการ
 23. นายชัยฤกษ์ เชื้อประสาท                                   ผู้ช่วยเลขานุการ

 


กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านวิชาการ

 1. ศาสตราจารย์.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ (ประเทศไทย)
 2. ศาสตราจารย์.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช (ประเทศไทย)
 3. ศาสตราจารย์.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ (ประเทศไทย)
 4. ศาสตราจารย์.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (ประเทศไทย)
 5. Professor.Dr. Yves Gagnon (Canada)
 6. Professor.Dr.Tomoaki Itayama  (Japan)
 7. Professor.Dr.Velmurugan Palanivel (South Korea)
 8. Associate Professor Dr. Redel Gutierrez  (Philippines)
 9. Assistant Professor Dr. Jayabalan (India)
 10. Assistant Professor Dr. Vinoth Kumar (Taiwan)
 11. Assistant Professor Dr.Thiagarajan Soundappan (USA)
 12. Assistant Professor Dr.Paramasivan Balasubramanian (India)
 13. Assistant Professor Dr.Srinivasa Rao Popuri (Barbados)

 


กรรมการฝ่ายวิชาการ

สาขาพลังงานทดแทน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กิตติ สถาพร​ป​ระ​สาธน์

สาขาการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี

สาขานโยบายด้านพลังงาน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี

สาขานวัตกรรมด้านพลังงาน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี

สาขาเทคโนโลยีด้านการสะสมพลังงาน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี

สาขาระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อชุมชน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี

สาขาระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อยานยนต์ไฟฟ้า

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี

สาขาระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อเมืองใหญ่

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี


กรรมการฝ่ายประสานงานและปฏิบัติการ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์
 2. อาจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
 3. อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล
 4. อาจารย์ ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ
 5. นายชัยฤกษ์ เชื้อประสาท
 6. นางสาวเจนจิรา บูรณธนิต
 7. นายณฐพัฒน์ บังเกิด
 8. นายอรรถพล มีสุข
 9. นายธนรักษ์ จิตหนัก