Template บทความ (E-Nett)

การจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์

     1. การส่งบทความฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มหน้าเว็บเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ และคณะกรรมการพิจารณาบทความจะแจ้งให้ผู้สมัครแก้ไข เพิ่มเติม บทความฉบับสมบูรณ์ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่ละสาขา
       2. การส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์ลง Proceedings เมื่อผู้วิจัยได้ดำเนินการแก้ไขบทความฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นแล้วนั้น ให้ผู้วิจัยดำเนินการอัพโหลดบทความฉบับสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์มของการประชุม เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ลง Proceedings ต่อไป และผู้วิจัยนำใบแจ้งชำระเงินไปชำระยังธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ก่อนวันที่ xx พฤษภาคม 2561 มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ลงใน Proceeding

รูปแบบการจัดทำบทความ

  • บทความต้องจัดส่งในรูปแบบ Microsoft Word เวอร์ชั่น 97-2003 ขึ้นไป
  • ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK (ขนาดตามแบบ Template กำหนด)
  • ขนาดของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์กำหนดให้มีขนาดมาตรฐาน A4 (8¼ x 11¾ นิ้ว)
  • จำนวนหน้าตั้งแต่ 4 – 10 หน้า เท่านั้น

ดาวน์โหลด TEMPLATE บทความ (PDF)   ดาวน์โหลด TEMPLATE บทความ (WORD)