Template บทความ (E-Nett2019)

การจัดทำบทคัดย่อ และบทความฉบับสมบูรณ์

1. การส่งบทความฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มหน้าเว็บเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ และคณะกรรมการพิจารณาบทความจะแจ้งให้ผู้สมัครแก้ไข เพิ่มเติม บทความฉบับสมบูรณ์ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่ละสาขา
2. การส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์ลง Proceedings เมื่อผู้วิจัยได้ดำเนินการแก้ไขบทความฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นแล้วนั้น ให้ผู้วิจัยดำเนินการอัพโหลดบทความฉบับสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์มของการประชุม เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ลง Proceedings ต่อไป

รูปแบบการจัดทำบทความ

  • บทความต้องจัดส่งในรูปแบบ Microsoft Word เวอร์ชั่น 97-2003 ขึ้นไป
  • ตัวอักษรแบบ Browallia New (ขนาดตามแบบ Template กำหนด)
  • ขนาดของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์กำหนดให้มีขนาดมาตรฐาน A4 (8¼ x 11¾ นิ้ว)
  • จำนวนหน้าตั้งแต่ 4 – 10 หน้า เท่านั้น

ดาวน์โหลด TEMPLATE บทคัดย่อ:                                     ดาวน์โหลด TEMPLATE บทความฉบับเต็ม: 
* Abstract-TH (WORD)Abstract-TH (PDF)                       * Full-Paper-TH (WORD)Full-Paper-TH (PDF)
* Abstract-EN (WORD)Abstract-EN (PDF)                       * Full-Paper-EN (WORD)Full-Paper-EN (PDF)