Template บทความ (E-Nett2019)

การจัดทำบทคัดย่อขนาดยาว (Extended abstract) และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full-paper)

1. การส่งบทความฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มหน้าเว็บเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ และคณะกรรมการพิจารณาบทความจะแจ้งให้ผู้สมัครแก้ไข เพิ่มเติม บทความฉบับสมบูรณ์ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่ละสาขา

2. การส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์ลง PROCEEDINGS เมื่อผู้วิจัยได้ดำเนินการแก้ไขบทความฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นแล้วนั้น ให้ผู้วิจัยดำเนินการอัพโหลดบทความฉบับสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์มของการประชุม เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ลง PROCEEDINGS ต่อไป

รูปแบบการจัดทำบทความ

  • บทความต้องจัดส่งในรูปแบบ MICROSOFT WORD เวอร์ชั่น 97-2003 ขึ้นไป
  • ตัวอักษรแบบ BROWALLIA NEW (ขนาดตามแบบ TEMPLATE กำหนด)
  • ขนาดของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์กำหนดให้มีขนาดมาตรฐาน A4 (8¼ X 11¾ นิ้ว)
  • ความยาวบทความ ดังนี้
    • บทคัดย่อขนาดยาว (Extended abstract) จำนวนหน้าตั้งแต่ 1 – 2 หน้า เท่านั้น
    • บทความฉบับบสมบูรณ์ (Full paper) จำนวนหน้าตั้งแต่ 4 – 10 หน้า เท่านั้น

ดาวน์โหลด TEMPLATE