การจัดทำบทคัดย่อขนาดยาว (Extended abstract) และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full-paper)

ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการฯ
สามารถเลือกสมัครส่งผลงานวิจัยได้ 2 รูปแบบ คือ

1. ผลงานวิจัยในรูป บทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract)

2. ผลงานวิจัยในรูป บทความฉบับบสมบูรณ์ (Full Paper)

โดยดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ และคณะกรรมการพิจารณาบทความจะแจ้งผลการพิจารณาและข้อแก้ไขให้ผู้สมัครทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ผลงานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่ละสาขา เมื่อผู้วิจัยได้ดำเนินการแก้ไขผลงานวิจัยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นแล้วนั้น ให้ผู้วิจัยดำเนินการอัพโหลดบทความฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ “Camera-ready” ตามแบบฟอร์มของการประชุม บทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้วจะได้รับการตีพิมพ์ ในรายงานประชุมวิชการ (PROCEEDINGS) ทั้ง 2 รูปแบบ ต่อไป

สำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ประสงค์จะส่งเพื่อรับการพิจารณาเป็น Selected papers เพื่อตีพิมย์ลงในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (Suranaree Journal of Science and Technology และ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จะต้องชำระเงินค่าดำเนินการเพิ่มบทความละ 1,000 บาท สำหรับบทความที่ได้รับคัดเลือก (Selected papers) หลังจากการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการฯ นี้ ประมาณ 10-20 บทความ จะต้องจัดเตรียมบทความต้นฉบับ (Manuscript) โดยใช้รูปแบบ (Template) ของวารสารนั้นๆ และจัดส่งไปยังวารสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ต่อไป แต่ทั้งนี้บทความ Selected papers จากการประชุมวิชาการนี้จะได้รับการตีพิมพ์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่ดุลยพินิจชี้ขาดของวารสารนั้นๆ

รูปแบบการจัดทำบทความ

 • บทความต้องจัดส่งในรูปแบบ MICROSOFT WORD เวอร์ชั่น 97-2003 ขึ้นไป
 • ตัวอักษรแบบ BROWALLIA NEW (ขนาดตามแบบ TEMPLATE กำหนด)
 • ขนาดของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์กำหนดให้มีขนาดมาตรฐาน A4 (8¼ X 11¾ นิ้ว)
 • ความยาวบทความ ดังนี้
  • บทคัดย่อขนาดยาว (Extended abstract) จำนวนหน้าตั้งแต่ 1 – 2 หน้า เท่านั้น
  • บทความฉบับบสมบูรณ์ (Full paper) จำนวนหน้าตั้งแต่ 4 – 8 หน้า เท่านั้น
 • รายละเอียดการนำเสนอบทความ E-NETT2019
  • การนำเสนอผลงานวิจัยกำหนดให้นำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอด้วย Power Point หรือ PDF โดยใช้เวลาในการนำเสนอ เรื่องละไม่เกิน 10 นาที และถาม-ตอบ 3 นาที รวมเป็น 13 นาที
  • การเตรียมตัวก่อนนำเสนอให้ผู้นำเสนอบทความนำ file ในรูปแบบ PowerPoint หรือ PDF มาลงใน Computer ที่จัดเตรียมไว้ให้ ณ ห้องที่ท่านนำเสนอ ก่อนเวลาเริ่มของแต่ละ Session อย่างน้อย 15 นาที โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประจำห้องนั้น ๆ และทำการทดสอบไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนถึงเวลาเริ่มนำเสนอของแต่ละ session
  • หลังการนำเสนอบทความ ผู้นำเสนอบทความจะได้รับเกียรติบัตรการนำเสนอ ก็ต่อเมื่อการนำเสนอบทความสุดท้ายของ session นั้นจบลง โดยมี Chair session ในแต่ละห้องเป็นผู้มอบ

ดาวน์โหลด TEMPLATE