ค่าลงทะเบียน ต่อ 1 ท่าน

ประเภท

ลงทะเบียนล่วงหน้า
(1 ม.ค. 62 – 30 เม.ย.62)
ลงทะเบียนหน้างาน
(1 – 24 พ.ค. 62)
นิสิต/นักศึกษา (นำเสนอบทความ) 1,500 บาท/บทความ 2,000 บาท/บทความ
คณาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป (นำเสนอบทความ) 3,500 บาท/บทความ 4,000 บาท/บทความ
นิสิต/นักศึกษา (เข้าร่วมประชุม) 1,000 บาท/คน 1,500 บาท/คน
คณาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป (เข้าร่วมประชุม) 2,500 บาท/คน 3,000 บาท/คน

หมายเหตุ
  1. สำหรับผู้นำเสนอบทความที่ได้รับการตอบรับแล้ว (ACCEPTED) ต้องชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 5 พ.ค. 2562 ในราคาลงทะเบียนหน้างานตามตารางอัตราค่าลงทะเบียนที่ประกาศไว้ข้างต้น มิฉะนั้นบทความของท่านจะไม่ได้ลงตีพิมพ์ใน PROCEEDINGS (ยกเว้นทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งชำระเงินหน้างาน และมีค่าทำเนียมเพิ่มเติม)
  2. บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ประสงค์จะส่งเพื่อรับการพิจารณาเป็น Selected papers เพื่อตีพิมย์ลงในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (Suranaree Journal of Science and Technology และ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จะต้องชำระเงินค่าดำเนินการเพิ่มบทความละ 1,000 บาท
  3. ค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง
  4. ผู้ลงทะเบียนนำเสนอบทความ 1 ท่าน สามารถส่งบทความนำเสนอได้ 2 บทความ โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนบทความเพิ่ม เงื่อนไขบทความที่ส่งจะต้องมีผู้ชื่อผู้เขียนบทความกลุ่มเดียวกัน หากเกินกว่า 2 บทความขึ้นไปต้องชำระเงินเพิ่ม
  5. สำหรับผู้ลงทะเบียนและชำระเงินหน้างาน (WALK IN) จะไม่สามารถนำเสนอบทความได้