ค่าลงทะเบียน ต่อ 1 ท่าน

ประเภท

ลงทะเบียนล่วงหน้า
(1 ม.ค. 62 – 30 เม.ย.62 2562)
ลงทะเบียนหน้างาน
(1 – 24 พ.ค. 62 2562)
นิสิต/นักศึกษา (นำเสนอบทความ) 1,500 บาท/บทความ 2,000 บาท/บทความ
คณาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป (นำเสนอบทความ) 3,500 บาท/บทความ 4,000 บาท/บทความ
นิสิต/นักศึกษา (เข้าร่วมประชุม) 1,000 บาท/คน 1,500 บาท/คน
คณาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป (เข้าร่วมประชุม) 2,500 บาท/คน 3,000 บาท/คน
หมายเหตุ
  1. สำหรับผู้นำเสนอบทความที่ได้รับการตอบรับแล้ว (ACCEPTED) ต้องชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด (10 พ.ค. 2562) มิฉะนั้นบทความของท่านจะไม่ได้ลงตีพิมพ์ใน PROCEEDINGS (ยกเว้นทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งชำระเงินหน้างาน และมีค่าทำเนียมเพิ่มเติม)
  2. ค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง
  3. ผู้ลงลงทะเบียนนำเสนอบทความ 1 ท่าน สามารถส่งบทความนำเสนอได้ 2 บทความ หากเกินกว่า 2 บทความขึ้นไปต้องชำระเงินเพิ่มบทความละ 1,500 บาทต่อบทความ
  4. สำหรับผู้ลงทะเบียนและชำระเงินหน้างาน (WALK IN) จะไม่สามารถนำเสนอบทความได้