สาขาบทความ

สาขาบทความการนำเสนอผลงานวิจัย

  • * การจัดการและนโยบายพลังงาน (EMP)
  • * พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้ประโยชน์ (SPV)
  • * พลังงานชีวมวลและชีวภาพ (BFG)
  • * พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น ๆ (WOE)
  • * การอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน (ESE)
  • * พลังงานเพื่อการเกษตร (AE)
  • * Smart Grid and Smart Technology (SGST)
  • * วัสดุศาสตร์พลังงาน (ME)