ระบบลงทะเบียน

ชาย หญิง

(E-NETT) อาจารย์/บุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งบทความ
(E-NETT) อาจารย์/บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่ส่งบทความ

ต้องการเข้าร่วม
ไม่ต้องการเข้าร่วม

* สำหรับอาจารย์ และบุคคลทั่วไปให้นำบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรข้าราชการ มาแสดงสำหรับการลงทะเบียนในวันงานด้วย


ย้อนกลับ