ระบบลงทะเบียน

ชาย หญิง

(E-NETT) นิสิต/นักศึกษาที่ต้องการส่งบทความ
(E-NETT) นิสิต/นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่ส่งบทความ

ต้องการเข้าร่วม
ไม่ต้องการเข้าร่วม

* สำหรับนิสิต นักศึกษาให้นำบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา มาแสดงสำหรับ
การลงทะเบียนในวันงานด้วย


ย้อนกลับ