เกี่ยวกับเรา

โครงการ E-NETT

          ด้วยเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-NETT) ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่ มีการเรียนการสอนทางด้านพลังงานกว่า 15 สถาบัน กำหนดให้มีการจัดการประชุมเชิงวิชาการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสในการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในสาขา ต่างๆ เสริมสร้างประสิทธิภาพของการวิจัยพัฒนา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างนักวิจัยและระหว่างสถาบัน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยในปี พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจากเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-NETT) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัด “การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงาน แห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 (14th Conference on Energy Network of Thailand)” ในระหว่างวันที่ 13  – 15  มิถุนายน 2561 ณ โนโวเทล รีสอร์ท ระยอง

วัตถุประสงค์

– เพื่อเป็นพื้นที่ในการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน
– เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านพลังงาน รวมทั้งระดมความคิด แลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน

เป้าหมาย

นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน และผู้สนใจทั่วไป