สาขาบทความ

สาขาบทความการนำเสนอผลงานวิจัย
 * การจัดการและนโยบายพลังงาน (EMP)
 * พลังงานแสงอาทิตย์ทางด้านความร้อน (ST)
 * เซลล์แสงอาทิตย์และการใช้ประโยชน์ (SPV)
 * พลังงานชีวมวล (BE)
 * เชื้อเพลิงชีวภาพและแก๊สชีวภาพ (BFG)
 * พลังงานลมและพลังงานน้ำ (WH)
 * พลังงานลมและสิ่งแวดล้อม (EE)
 * การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงาน (ไฟฟ้า ความร้อน) (EMB)
 * การจัดการเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร (ATM)
 * พลังงานชุมชน (CE)
 * ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมด้านพลังงาน (EEC)
 * วัสดุศาสตร์พลังงาน และพลังงานทดแทนอื่นๆ (MOE)