ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนต่อ 1 ท่าน

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้นำเสนอบทความที่ได้รับการตอบรับแล้ว (Accepted) ต้องชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นบทความของท่านจะไม่ได้ลงตีพิมพ์ใน Proceedings
2. ค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง
3. ผู้ส่งบทความ 1 ท่านสามารถส่งบทความนำเสนอได้ 2 บทความ หากเกินกว่า 2 บทความขึ้นไปต้องชำระเงินเพิ่มบทความละ 1,000 บาท ต่อบทความ
4. สำหรับผู้ลงทะเบียนและชำระเงินหน้างาน (Walk In) จะไม่สามารถนำเสนอบทความได้
5. ผู้ลงทะเบียนแบบส่งบทความ และไม่ส่งบทความ คิดอัตราค่าลงทะเบียนในอัตราเดียวกัน