ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนต่อ 1 ท่าน
ประเภท  ลงทะเบียนล่วงหน้า
(ภายใน _______ 2562)
ลงทะเบียนหน้างาน
(หลังจาก_______ 2562)
นิสิต/นักศึกษา (นำเสนอบทความ) 1,500 บาท/บทความ 2,000 บาท/บทความ
คณาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป (นำเสนอบทความ) 3,500 บาท/บทความ  4,000 บาท/บทความ
นิสิต/นักศึกษา (เข้าร่วมประชุม) 2,000 บาท/คน 2,500 บาท/คน
คณาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป (เข้าร่วมประชุม) 3,500 บาท/คน 4,000 บาท/คน

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้นำเสนอบทความที่ได้รับการตอบรับแล้ว (Accepted) ต้องชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด (_______ 2562)  มิฉะนั้นบทความของท่านจะไม่ได้ลงตีพิมพ์ใน Proceedings
(ยกเว้นทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งชำระเงินหน้างาน และมีค่าทำเนียมเพิ่มเติม)
2. ค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง
3. ผู้ส่งบทความ 1 ท่านสามารถส่งบทความนำเสนอได้ 2 บทความ หากเกินกว่า 2 บทความขึ้นไปต้องชำระเงินเพิ่มบทความละ 1,000 บาท ต่อบทความ
4. สำหรับผู้ลงทะเบียนและชำระเงินหน้างาน (Walk In) จะไม่สามารถนำเสนอบทความได้
5. ผู้ลงทะเบียนแบบส่งบทความ และไม่ส่งบทความ คิดอัตราค่าลงทะเบียนในอัตราเดียวกัน

หนังสืออนุมัติโครงการ