ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนต่อ 1 ท่าน
ประเภท  ภายในวันที่
05 มิถุนายน 2561
หลังวันที่
05 มิถุนายน 2561
นักศึกษา 1,500 บาท/บทความ 1,800 บาท/บทความ
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 3,000 บาท/บทความ  3,500 บาท/บทความ
ลงทะเบียนโดยไม่นำเสนอบทความ 3,000 บาท/บทความ  3,500 บาท/บทความ

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้นำเสนอบทความที่ได้รับการตอบรับแล้ว (Accepted) ต้องชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด (05 มิถุนายน 2561)  มิฉะนั้นบทความของท่านจะไม่ได้ลงตีพิมพ์ใน Proceedings
(ยกเว้นทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งชำระเงินหน้างาน และมีค่าทำเนียมเพิ่มเติม)
2. ค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง
3. ผู้ส่งบทความ 1 ท่านสามารถส่งบทความนำเสนอได้ 2 บทความ หากเกินกว่า 2 บทความขึ้นไปต้องชำระเงินเพิ่มบทความละ 1,000 บาท ต่อบทความ
4. สำหรับผู้ลงทะเบียนและชำระเงินหน้างาน (Walk In) จะไม่สามารถนำเสนอบทความได้
5. ผู้ลงทะเบียนแบบส่งบทความ และไม่ส่งบทความ คิดอัตราค่าลงทะเบียนในอัตราเดียวกัน

หนังสืออนุมัติโครงการ