คณะกรรมการ

 • คณะกรรมการที่ปรึกษา
 • คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
 • กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านวิชาการ
 • กรรมการฝ่ายวิชาการ
 • กรรมการฝ่ายประสานงานและปฏิบัติการ

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 5. ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิรยะนันท์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงศ์ ภวสุปรีย์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ อัศวนรากุล
 8. ดร.สถาพร ทองวิค
 9. ดร.วิเชียร อูปแก้ว
 10. ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง

 1. ศาสตราจารย์.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ (ประเทศไทย)
 2. ศาสตราจารย์.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช (ประเทศไทย)
 3. ศาสตราจารย์.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ (ประเทศไทย)
 4. ศาสตราจารย์.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (ประเทศไทย)
 5. Professor.Dr. Yves Gagnon (Canada)
 6. Professor.Dr.Tomoaki Itayama  (Japan)
 7. Professor.Dr.Velmurugan Palanivel (South Korea)
 8. Associate Professor Dr. Redel Gutierrez  (Philippines)
 9. Assistant Professor Dr. Jayabalan (India)
 10. Assistant Professor Dr. Vinoth Kumar (Taiwan)
 11. Assistant Professor Dr.Thiagarajan Soundappan (USA)
 12. Assistant Professor Dr.Paramasivan Balasubramanian (India)
 13. Assistant Professor Dr.Srinivasa Rao Popuri (Barbados)

สาขาพลังงานทดแทน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กิตติ สถาพร​ป​ระ​สาธน์

สาขาการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี

สาขานโยบายด้านพลังงาน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี

สาขานวัตกรรมด้านพลังงาน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี

สาขาเทคโนโลยีด้านการสะสมพลังงาน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี

สาขาระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อชุมชน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี

สาขาระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อยานยนต์ไฟฟ้า

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี

สาขาระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อเมืองใหญ่

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
 6. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี
 2. นางสาวฐิตาภัสร์ สิทธิอัมพลวุฒิ
 3. นางสาวบุษราภรณ์ จิตจำเนียร
 4. นางปรางทอง โอเจริญ
 5. นายมรกต ประเสริฐ
 6. นางสาวอมรรัตน์ ยิ้มอยู่
 7. นางสาวอรัญญา ขวัญเมือง
 8. นายอัศชนะ คูเจริญไพบูลย์
 9. นางสาวจรุญรัตน์ สีนาค
 10. นางสาวเกวลี โพธิ์ทอง
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ อัศวนรากุล