คณะกรรมการ

 • คณะกรรมการที่ปรึกษา
 • คณะกรรมฝ่ายดำเนินงาน
 • กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านวิชาการ
 • กรรมการฝ่ายวิชาการ
 • กรรมการฝ่ายสนับสนุน

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 5. ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 6. คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 7. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 8. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 9. คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 10. คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 11. คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 12. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 13. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 14. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 15. ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 16. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 17. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 3. ดร.นิกราน หอมดวง
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมสุข บัวเจริญ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์
 11. ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
 12. ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
 13. ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
 14. ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
 15. ดร.ปริญ คงกระพันธ์
 16. Dr.Rameshprabu Ramaraj
 17. ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
 18. ดร.สุลักษณา มงคล
 19. ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
 20. ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง
 21. อ.กิตติกร สาสุจิตต์
 22. ดร.ปกครอง มณีโรจน์
 23. ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
 26. นางสาวชลลดา บันสิทธิ์

 1. ศาสตราจารย์.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ (ประเทศไทย)
 2. ศาสตราจารย์.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช (ประเทศไทย)
 3. ศาสตราจารย์.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ (ประเทศไทย)
 4. ศาสตราจารย์.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (ประเทศไทย)
 5. Professor.Dr. Yves Gagnon (Canada)
 6. Professor.Dr.Tomoaki Itayama  (Japan)
 7. Professor.Dr.Velmurugan Palanivel (South Korea)
 8. Associate Professor Dr. Redel Gutierrez  (Philippines)
 9. Assistant Professor Dr. Jayabalan (India)
 10. Assistant Professor Dr. Vinoth Kumar (Taiwan)
 11. Assistant Professor Dr.Thiagarajan Soundappan (USA)
 12. Assistant Professor Dr.Paramasivan Balasubramanian (India)
 13. Assistant Professor Dr.Srinivasa Rao Popuri (Barbados)

สาขาการจัดการพลังงานและนโยบายพลังงาน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสะอาด
 3. รองศาสตราจารย์วารุณี เตีย
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กูสกานา กูบาฮา
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญพร เลิศสถิตธนากร
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศธนา คุณาทร
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
 9. ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส
 10. ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์
 11. ดร.สุลักษณา มงคล

สาขาพลังงานแสงอาทิตย์ทางด้านความร้อน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช จินดารักษ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย เทพา
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มารีนา มะหนิ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
 9. ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี

สาขาเซลล์แสงอาทิตย์และการใช้ประโยชน์

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 3. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑูร เวียงมูล
 8. ดร.ภราดร หนูทอง
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์

สาขาพลังงานชีวมวล

 1. ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมร หิรัญประดิษฐกุล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
 4. ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ
 5. ดร.กันยาพร ไชยวงศ์
 6. ดร.นิกราน หอมดวง

สาขาเชื้อเพลิงชีวภาพและแก๊สชีวภาพ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง
 2. ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
 3. ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศาล เพิ่มสุวรรณ
 5. Dr.Rameshprabu Ramaraj
 6. ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม

สาขาพลังงานลมและพลังงานน้ำ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระชัย โรยนรินทร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ
 5. อ.กิตติกร สาสุจิตต์

สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา พันธุ์เหล็ก
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา
 8. ดร.อุกฤต สมัครสมาน
 9. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ
 10. ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร

สาขาการอนุรักษ์พลังงานงานในอาคารและโรงงาน (ไฟฟ้า ความร้อน)

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนะ รักความสุข
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
 6. ดร.นพรัตน์ เกตุขาว
 7. ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ

สาขาการจัดการและเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามร บัณฑุรัตน์
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
 5. ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
 6. ดร.ประกิตต์ โก๊ะสูงเนิน

สาขาพลังงานชุมชน

 1. ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ
 2. ดร.นิกราน หอมดวง
 3. ดร.กันยาพร ไชยวงศ์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมสุข บัวเจริญ

สาขาไฟฟ้า อิเล็กโทรนิค และระบบควบคุมด้านพลังงาน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หวังนิพพานโต
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา แก้วพูลสุข
 4. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ
 5. ดร. เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์
 6. ดร.ชวโรจน์ ใจสิน

สาขาวัสดุศาสตร์พลังงานและพลังงานทดแทนอื่นๆ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย บงการณ์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร เวียงมูล
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถิรายุ ปิ่นทอง
 8. ดร.สฤทธิ์พร วิทยผดุง
 9. ดร.ภคมน ปินตานา
 10. ดร.ฉัตร ผลนาค
 11. ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
 12. ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย
 13. ดร.ปริญ คงกระพันธ์

 1. นางสาวชลลดา บันสิทธิ์
 2. นางสาวกมลดารา เหรียญสุวรรณ
 3. นางสาวโสภา หาญยุทธ
 4. นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว
 5. นางสาวสุชาดา สุภาศรี
 6. นางจิราพร ดุษฎี
 7. นายนรินทร์ ปิ่นแก้ว
 8. นางสาวเบญจวรรณ เสียงหาญ
 9. นายทศพร อินทนนท์
 10. นายนักรบ กลัดกลีบ
 11. นายณัฐกานต์ ศรีวิชัย
 12. นางพิชญา พิศชวนชม
 13. นางสาวอัญชลี สายเขียว