คณะกรรมการ

 • คณะกรรมการที่ปรึกษา
 • คณะกรรมฝ่ายดำเนินงาน
 • กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านวิชาการ
 • กรรมการฝ่ายวิชาการ
 • กรรมการฝ่ายสนับสนุน

 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 5. ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 3. ดร.นิกราน หอมดวง
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมสุข บัวเจริญ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์
 11. ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
 12. ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
 13. ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
 14. ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
 15. ดร.ปริญ คงกระพันธ์
 16. Dr.Rameshprabu Ramaraj
 17. ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
 18. ดร.สุลักษณา มงคล
 19. ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
 20. ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง
 21. อ.กิตติกร สาสุจิตต์
 22. ดร.ปกครอง มณีโรจน์
 23. ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
 26. นางสาวชลลดา บันสิทธิ์

 1. ศาสตราจารย์.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ (ประเทศไทย)
 2. ศาสตราจารย์.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช (ประเทศไทย)
 3. ศาสตราจารย์.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ (ประเทศไทย)
 4. ศาสตราจารย์.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (ประเทศไทย)
 5. Professor.Dr. Yves Gagnon (Canada)
 6. Professor.Dr.Tomoaki Itayama  (Japan)
 7. Professor.Dr.Velmurugan Palanivel (South Korea)
 8. Associate Professor Dr. Redel Gutierrez  (Philippines)
 9. Assistant Professor Dr. Jayabalan (India)
 10. Assistant Professor Dr. Vinoth Kumar (Taiwan)
 11. Assistant Professor Dr.Thiagarajan Soundappan (USA)
 12. Assistant Professor Dr.Paramasivan Balasubramanian (India)
 13. Assistant Professor Dr.Srinivasa Rao Popuri (Barbados)

สาขาพลังงานทดแทน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 3. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร

สาขาการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 3. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร

สาขานโยบายด้านพลังงาน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 3. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร

สาขานวัตกรรมด้านพลังงาน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 3. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร

สาขาเทคโนโลยีด้านการสะสมพลังงาน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 3. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร

สาขาระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อชุมชน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 3. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร

สาขาระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อยานยนต์ไฟฟ้า

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 3. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร

สาขาระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อเมืองใหญ่

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
 3. รองศาสตราจารย์ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย มณีวรรณ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย เรืองวารี
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร

 1. นางสาวชลลดา บันสิทธิ์
 2. นางสาวกมลดารา เหรียญสุวรรณ
 3. นางสาวโสภา หาญยุทธ
 4. นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว
 5. นางสาวสุชาดา สุภาศรี
 6. นางจิราพร ดุษฎี
 7. นายนรินทร์ ปิ่นแก้ว
 8. นางสาวเบญจวรรณ เสียงหาญ
 9. นายทศพร อินทนนท์
 10. นายนักรบ กลัดกลีบ
 11. นายณัฐกานต์ ศรีวิชัย
 12. นางพิชญา พิศชวนชม
 13. นางสาวอัญชลี สายเขียว