กำหนดการ

กำหนดการส่งบทความ ลงทะเบียน  และการจัดประชุม

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15
15th Conference on Energy Network of Thailand
Sustainable Energy Innovations

22  – 24 พฤษภาคม 2562 ณ เดะ กรีนเนอรี่ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กำหนดการส่งบทความวิชาการ
ส่งบทคัดย่อ                                      1 – 31 ม.ค. 2562
แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ          1 – 15 ก.พ. 2562
ส่งบทความฉบับเต็ม                         16 ก.พ. – 15 มี.ค. 2562
แจ้งผลบทความฉบับเต็ม                  16 มี.ค. – 15 เม.ย. 2562
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์                   16 – 30 เม.ย. 2562

กำหนดการลงทะเบียน
ลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความ    1 ม.ค. – 30 เม.ย. 2562
ลงทะเบียนสำหรับผู้ร่วมสัมนา                1 ม.ค. – 24 พ.ค. 2562
งานสัมนาวิชาการ                                   22 – 24 พ.ค. 2562