กำหนดการ

กำหนดการส่งบทความ  และกำหนดการจัดประชุม

  • กำหนดการส่งบทความ
  • กำหนดการจัดประชุม

กำหนดการ การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13

13th Conference on Energy Network of Thailand “Sustainable Energy Development for Community and Innovation”

31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

กำหนดการ E-Nett

กำหนดการการนำเสนอ

31 พฤษภาคม 2560
7:30 น. – 9:00 น. ลงทะเบียน
9:00 น. – 9:30 น.  พิธีเปิด
  • กล่าวต้อนรับ
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือตัวแทน
  • กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์
โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน หรือตัวแทน
  • กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษด้านนโยบาย สถานการณ์ การสนับสนุนของภาครัฐ ด้านพลังงานทดแทน
โดย ฯพณฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
9:30น. – 10:30น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการจัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน” โดย คุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
10:30น. – 10:45น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45น. – 11:30น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์อุตสาหกรรมเกษตรและพลังงานในตลาดโลก” 
11:30น. – 12:15น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Smart Building and Smart City Technology”
12:15น. – 13:00น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. – 15:30น. นำเสนอบทความวิจัย
15:30น. – 15:45น. พักรับประทานอาหารว่าง
15:45น. – 18:30น. นำเสนอบทความวิจัย
18:45น. – 20:30น.  งานเลี้ยงต้อนรับ
1 มิถุนายน 2560
9:00น. – 10:30 น. เสวนา อดีต ปัจจุบัน อนาคต ด้านแนวทางการวิจัยด้านพลังงานของประเทศไทย (หรือ นำเสนอบทความวิจัย)
10:30น. – 10.45น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.  นำเสนอบทความวิจัย
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น. นำเสนอบทความวิจัย
15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 18.15 น. นำเสนอบทความวิจัย
18.15 – 20.00 น. ประชุมสมาชิกเครือข่ายพลังงาน
2 มิถุนายน 2560
09.00 – 10.45 น. นำเสนอบทความวิจัย
10.45 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. พิธีมอบรางวัลบทความดีเด่นแต่ละสาขา และพิธีปิดการประชุม โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้หรือ ตัวแทน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ