กำหนดการ

กำหนดการส่งบทความ  และกำหนดการจัดประชุม

  • กำหนดการส่งบทความ
  • กำหนดการจัดประชุม

ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 17 เมษายน 2561
วันตอบรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 30 เมษายน 2561
วันส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 12 พฤษภาคม 2661
วันส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) 12 พฤษภาคม 2661
วันจัดงานประชุมวิชาการ 13 – 15 มิถุนายน 2561

กำหนดการ การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14

14th Conference on Energy Network of Thailand “Modern Energy for Smart City”

13  – 15 มิถุนายน 2561 ณ โนโวเทล ระยอง

กำหนดการ E-Nett

กำหนดการการนำเสนอ

13 มิถุนายน 2561
7:30 น. – 9:00 น.
9:00 น. – 9:30 น.
9:30น. – 10:30น. 
10:30น. – 10:45น.
10:45น. – 11:30น.
11:30น. – 12:15น.
12:15น. – 13:00น. 
13:00น. – 15:30น.
15:30น. – 15:45น.
15:45น. – 18:30น.
18:45น. – 20:30น.

 

14 มิถุนายน 2561
9:00น. – 10:30 น.
10:30น. – 10.45น. 
10.45 – 12.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 15.45 น.
15.45 – 18.15 น.
18.15 – 20.00 น.

 

15 มิถุนายน 2561
09.00 – 10.45 น.
10.45 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.  
12.00 – 13.00 น.